Porovnanie zmien v daniach medzi rokom 2013 a 2014

  do 31.12.2013 od 1.1.2014
Sadzba dane z príjmov právnických osôb 23 % 22%
umorovanie straty 7 rokov, nerovnomerne podľa potreby spoločnosti 4 roky, rovnomerne, vzťahuje sa už aj na straty z rokov 2010 až 2013. Strata z r. 2009 (ak nebola ešte umorená) sa smie umoriť celá v r. 2014 naposledy.
Zrážková daň na príjmy platené do daňových rajov - platí od 1.3.2014 19 % 35 %
Zdanenie záväzkov po lehote splatnosti viac ako 3 roky po lehote splatnosti - pripočítateľná položka k základu dane Odstupňovanie pripočítateľnej položky (PP)- viac ako 1 rok po lehote - 20 % PP; viac ako 2 roky po lehote - 50 % PP; viac ako 3 roky po lehote - 100 % PP
Daňové licencie pre stratové firmy - 480 €/rok - neplatitelia DPH
960 €/rok - platitelia DPH s obratom do 500 000 €/rok
2880 €/rok - s obratom presahujúcim 500 000 €/rok
DPH - kontrolný výkaz - podávanie kontrolného výkazu
komunikácia s Daňovým úradom papierová + elektronická platitelia DPH a daňový poradcovia môžu komunikovať s Daňovými úradmi už len elektronicky
Zdravotné poistenie z podielov na zisku z roku 2011 a 2012 max. vymeriavací základ bol až vo výške 120 násobku priem. mes. mzdy = 94 320 €/rok; samostatný VZ - nespočítavaný s ostatnými príjmami max. vymeriavací základ klesol na 60 násobok priem.mes. mzdy = 48 300 €/rok ; je opäť zlúčený s ostatnými vymeriavacími základmi teda sčítavajú sa dividendy s inými príjmami